Salon Phone:(702) 363-1313 Bridal Phone:(702) 245-4364